Verksamhet

Rehabilitering


Rehabilitering inom öppenvård

Föreningen har sedan våren 2011 haft rehabilitering inom den öppna vården. Två fysioterapeuter anställda av föreningen i arbetsavtal ger fysioterapi åt svenskspråkiga äldre personer i hemmet som vårdas av en närståendevårdare eller är ensamma. Rehabiliteringen utgår från individuella behov av stöd, träning och rådgivning. Målsättningen med rehabiliteringen är att öka rörelse- och funktionsförmågan, trygghetskänslan, förebygga fallolyckor och därmed förbättra de äldres livskvalitet, samt avlasta närståendevårdaren. Fysioterapin bekostas med donationsmedel från svenska stiftelser och fonder och inkluderar 1-10 gånger fysioterapi eller rådgivning. Det första besöket är kartläggande. Föreningen samarbetar med Enheten för svenskspråkig klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete. Klienterna väljs efter olika kriterier och i samråd med socialarbetarna. Fysioterapin ges efter diskussion med och samtycke av klienten eller en anhörig. 

Ladda ner kriterier för rehabilitering (pdf-fil)

Rapport och statistik över Aktivering och fysioterpai i hemmiljö (pdf-fil)

 

Rehabilitering på institution

Föreningen hade under åren 2003–2015 verksamhet i form av rehabilitering på de svenska avdelningarna vid Forsby, Stengårds och Gustafgårds äldrecentrum. En fysioterapeut anställd av föreningen i arbetsavtal gav fysioterapi åt de klienter som bedömdes ha största nyttan av rehabiliteringen. Rehabiliteringen togs mycket positivt emot av klienter, anhöriga och personal. Verksamheten möjliggjordes tack vare donationer och understöd av svenska stiftelser och föreningar. Verksamheten avslutades våren 2012 på Stengård efter att avdelningen fick en anställd fysioterapeut. Våren 2015 avslutades verksamheten på Forsby och hösten 2015 på Gustafsgård på grund av att donationerna för denna verksamhet minskade och riktades mera in på den öppna vården. Våren 2010 publicerade föreningen en rapport över rehabiliteringsverksamheten ”Rörelse – en förutsättning för liv, Effekter av fysioterapi för patienter i långtidsvård”. Rapporten distribuerades till svenska hälsocentraler över hela landet samt till olika producenter inom äldreomsorgen.