Medlemsbrev 1/2015

01.03.2015 kl. 12:39
Detta medlemscirkulär kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte och inbjuder Dig till vårens och år 2015 första medlemskväll.


Årsmöte och Medlemskväll, Traktering                                           Torsdag 26 mars 2015 klo 18.00                                                                                                    
Plats: SFF, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C, 3 vån. Helsingfors 

På vårens medlemskväll, som föregår föreningens stadgeenliga årsmöte talar Hilkka Olkinuora om Den onda och den goda ensamheten dvs om vikten av det goda, det som uppfattas som meningsfullt och därmed av betydelse för hälsa och välbefinnande. Hilkka Olkinuora är en känd debattör, präst och författare som ifrågasätter sådant som många gånger tas för givet. VÄLKOMMEN!

Med protokollen som utgångspunkt kan noteras att år 2014 har varit ett lyckosamt verksamhetsår medan styrelsen detta år står inför nya utmaningar.                                                                                  

Vid sammanställningen av berättelsen för år 2014 framkommer att mycket har hänt inom föreningens verksamhet som står i samklang med de förändringar som sker i samhället. Lagen om äldreomsorg, via vilken social- och hälsovårdstjänster för äldre ska garanteras, har ett problem. Kom-munernas pengar räcker inte till att fylla alla de intentioner som finns stipulerade i lagen. Samma ekonomiska problem har blivit aktuellt gällande fysioterapin i föreningens regi. Bidrag beviljas allt sparsammare samtidigt som behovet av fysioterapi hos de äldre i hemmen ökar. Trenden idag, att de äldre ska bo hemma allt längre, har föranlett föreningens styrelse att öka fysioterapi insatserna inom öppen vård dvs. hemvård och närståendevård på bekostnad av fysioterapin inom långvården som vi skurit ned. Med detta vårt val strävar föreningens styrelse efter att avlasta närvårdarna och öka hemtryggheten och den personliga trygghetskänslan hos de äldre och sjuka. Det har visat sig att fysioterapeuternas hembesök bidrar inte blott till att stimulera fysisk rörlighet och funktions-förmåga utan även till att bryta den ensamhet och sociala isolering, som många ensamboende äldre lider av.
Upprop!  Du, som känner varmt för frivillig verksamhet ta kontakt. Dina insatser behövs i föreningens styrelsearbete.     

VÄLKOMMEN!

Enligt uppdrag den 2 mars 2015                                                                                                                        Brita Pawli, sekreterare, mobil: 040 5539599.