Besök på Toimiva Koti, Helsingfors 25.4.2017, då medlemmarna bekantade sig med det nyaste inom hjälpmedelsområdet.

 besöket på Toimiva Koti, Hfors  25.4.2017 då medlemmarna  bekantade sig med nyaste inom hjälpmedel

Jannica Påfs-Jakobsson och Margaretha Berndtson.

Årsmöte torsdag 19.3.20

27.02.2020 kl. 17:15
Föreningens årsmöte ordnas torsdag 19.3.20 k:18. 

Torsdagen den 19.3.20 kl 18.00 kallas föreningens medlemmar till stadgeenligt årsmöte på Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C 50. 

Efter förhandlingarna talar servicerådgivare på
socialbyrån Lisa Sirèn om ”Seniorinfos tjänster” – vilka stöd och bidrag som seniorer har rätt att söka.

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Konstaterade av mötets laglighet
3. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare för mötet
4. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för år 2019
5. Behandling av föreningens bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
6. Behandling av budget för år 2020.
7. Behandling av verksamhetsplan för 2020
8. Val av styrelse och ordförande
9. Fastställande av medlemsavgiften
10. Beslut om övriga ärenden som förelagts mötet i stadgeenlig ordning
11. Mötet avslutas

VÄLKOMMEN!

Jannica Påfs-Jakobsson