Medlemsbrev 1/2019

20.03.2019 kl. 23:43
Ett varmt tack för det gångna året och god fortsättning på år 2019. Under senaste år höll föreningen ett uppskattat seminarium på Kommunernas hus, samt fortsatte i samarbete med Helsingfors svenska socialservice att stöda närståendevårdarfamiljer och ensamma äldre som har behov av fysisk rehabilitering hemmiljö.

Vi har hela året väntat på vad som sker med Sote och hur det går med vår förening efter det att lagen träder i kraft.

Föreningen fick på svenska dagen den 6.11.2019 mottaga Svenska Finlands Folktings Garanters Bojan Sonntag-pris som erkännande för betydelsefull svenskspråkig social verksamhet. Vi tackar varmt för priset.

Föreningen kommer också i år att hålla ett seminarium. Datum är 10.10.2019 på Handelsgillet, Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors . Programmet för dagen verkar bli intressant och börjar så småningom bli klart. Mera information om dagen kommer senare. Anteckna datum redan nu.

En studerande vid Social- och kommunalhögskolan, Malena Lunabba kommer att göra sin magistersavhandling i vår. Hon gör en utvärdering av verksamheten.

Torsdagen den 14.3 kl 18.00 kallas föreningens medlemmar till stadgeenligt årsmöte på Sjuksköterskeföreningen i Finland, Annegatan 31-33 C 50. Se föredragningslistan på följande sida. Efter förhandlingarna talar evenemangskoordinator Siw Östman från Svenska hörselförbundet om ”Vad göra när hörseln försämras”

Med vänlig hälsning
Inger Östergård
Ordförande